תקנון הטבה על 40000 הנחה לדגמי XC60T8

תקנון מבצע VOLVO SELEKT נובמבר 2023

 

 1. החל מיום 19.11.23 בשעה 15:00 ועד ליום 31.12.23 בשעה 17:00  או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם,   VOLVO SELEKT מבית "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ ("מאיר") תעניק הנחה של עד 40,000 ₪ לרוכשים ממאיר רכבי

XC60T8 VOLVO משומשים מהרכבים המשתתפים במבצע. ההנחה לרכב תינתן ממחירון VOLVO SELEKT המשוקלל כהגדרתו במחירון לוי יצחק של דגם הרכב הספציפי ונתוני הרכב (להלן: "ההטבה").

 1. 31 רכבים במלאי.
 1. אין כפל מבצעים, הפחתות או הטבות כלשהן.
 2. עסקאות טרייד אין יחושבו ע"פ הערכת המחיר של מאיר טרייד ושיקול דעתה הבלעדי.
 3. מאיר תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 1. למאיר מוקנית הזכות לשנות או להפסיק את המבצע או חלקים ממנו בכל עת ובכל שלב, ללא צורך בנימוק ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום הודעה על כך באתר האינטרנט של מאיר.
 2. כל זכויות הקניין הרוחני במבצע הינם רכושה הבלעדי של מאיר. זכויות אלה חלות, בין היתר, על כל תוכנה, קובץ גרפי, שמות וסמלים מסחריים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים במבצע.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל תקלה, שיבוש, איחור וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, פיגועים, שביתה, אסונות טבע וכיו"ב, וכן אירועים שאינם תלויים במאיר, לא יחשבו להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתפים בו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 4. לבתי המשפט בעיר תל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בסכסוכים הקשורים בתקנון זה או הנובעים ממנו.
 5. בכל מקרה של סתירה בין הפרסומים, ההודעות והתכתובות מטעם מאיר לבין הוראות תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה.
 6. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מכוון לבני שני המינים.
 7. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו וכל תנאיו.
 8. היה והלקוח יבחר לרכוש את אחד מרכבי וולוו המשתתפים במבצע ללא ההטבה המוצעת ייחשב הדבר הודעת ויתור מצד הלקוח באופן בלתי חוזר.